תקנון האתר
אנו מודים לכם ומברכים אתכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר tech 4 kids.
האתר והשימוש בו ובחומרים הכלולים בו הינו למטרת שימוש אישי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי בחומרים, מידע והתכנים הנכללים באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון תקנון זה בטרם ההרשמה לאתר.

1. רישום לאתר
ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמא אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים.
כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.
משך המינוי הוא ל-12 חודשים מרגע הרכישה.

2. שימוש אישי
כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.
בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי או קרוב או בן משפחה .
משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.

3. התכנים באתר וההגנה עליהם
האתר מכיל חומר לימודי מקיפים הכוללים תמונות, גרפיקות קצבי אודיו וודיאו, טקסטים, קישוריות, איורים,, וכיו”ב (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.
כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיו האישיים בלבד וזאת במסגרת השימוש הסביר כפי שנועדו התכנים באתר כגון למידת שפת תכנות או תוכנה כמו כן, הכנה ולימוד לבחינות.
על כן, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן מתחייב שלא לבצע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה במוניטין, בכבודו ובשמו של בעל זכויות היוצרים.
המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המוזכרות לעיל.
בפרט לא יעשה המשתמש כל שימוש מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

 

 1. אחריות
  התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (“As Is”).
  האתר או מפעיליו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
  הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. אולם,לאור מורכבות התכנים,קצה התקדמות המידע והטכנולוגיה החדשה יתכנו טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.
  המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש בתכנים ו/או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו כולל עקבן ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.
  כמו כן, לא תהיה tech 4 kids אחראית למידע ולתכנים אשר מועלים לאתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.
  הדמויות, המוצרים, שמות האנשים, חברות המוזכרים באתר הינם לצרכי הדרכה פדגוגית, כל קשר בינם לבין המציאות הינו מקרי בהחלט.

 2. שימוש במידע פרטי של המשתמש
  tech 4 kids תהיה רשאית לעשות במידע הקיים בראשותה, לצורך מתן השירותים המוצעים באתר, תפעולו, פיתוח השירות ושיפורו.
  tech 4 kids תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים אשר נרכשו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כמו כן תהיה רשאית tech 4 kids לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור tech 4 kids כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.
הינך רשאי בכל עת לפנות ל- tech 4 kids ולבקש שלא לקבל פרסומים, הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמת באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת office@d-world.co.il .
tech 4 kids תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS


 1. הגבלה או מניעה של גישה לאתר
  האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

  7. מתן שירות
  חברת tech 4 kids עושה את מירב המאמצים להפעלת האתר ותכניו בצורה המיטבית אנו מתחייבים כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין השירות שלא ניתן.

 2. אבטחה ופרטיות
  פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.
  המידע אשר יתקבל מאובטח באמצעים המתקדמים ביותר

המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במאגרי המידע של החברה או מי מטעמה בצורה מאובטחת ומוצפנת.


 1. קישורים לאתרים אחרים
  אתר tech 4 kids כולל קישורים והפניות (“לינקים”) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים.
  tech 4 kids מספקת קישורים אלו כחלק מן השירות, קישורים אלו הינם לצורכי העשרה, העמקה ומובאים כשירות למשתמשים.
  אתרים אלו אינם בשליטתה של tech 4 kids, ו- tech 4 kids אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים בקישורים אלו.
  קישור ו/או הפניה לאתר של צד שלישי כלשהו באתר tech 4 kids אינו מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של ההפניה באתר כדי להצביע על קשר של tech 4 kids לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

 


 1. תנאים נוספים
  tech 4 kids רשאית לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת וזאת ללא צורך בהתראה מראש או בדיעבד למשתמשים. תוקף תנאי השימוש החדשים  יהיה מועד פרסומם לראשונה.
  מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את tech 4 kids.
  מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.