Back

החברה המפעילה את אתר tech 4 kids   העולם הדיגיטלי הדרכה טכנולוגית  (להלן: “האתר” ו-“החברה”, בהתאמה).

 

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

המונח “שימוש” משמעותו כל אחד מן הבאים: כניסה, התקנה, גלישה, צפייה, קריאה, חתימה, התקשרות, התכתבות, רכישה, הורדת קבצים וכל שימוש אחר באתר.

 

כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

 

 

רישום לשירותי האתר

 

השירותים באתר עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, מספר טלפון ודרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני או אמצעי תשלום לרכישת תכנים ומספר ת”ז. השדות שחובה למלא אותם יסומנו במפורש. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירותים אליהם נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום.

 

כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שמסר כאמור. הנתונים שימסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים יינתנו במלואם או שלא יינתנו כלל.

 

 

 

השימוש במידע שמסרת ומסירת מידע לצד שלישי

 

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, תכנים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. tech 4 kids    תהיה רשאית לשמור את המידע במאגריה (לרבות במאגרי חברות בנות וחברות קשורות לה) כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת שירותים באתר; על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו; וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

 

עם זאת, tech 4 kids   לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (להוציא חברות בנות וחברות קשורות לה; או חברות המספקות לה שירותי ניתוח מידע, אנליזה ופרסונליזציה – אלא בתנאי כי אותן חברות התחייבו כלפי tech 4 kids   כי לא יעשו כל שימוש אחר במידע הנ”ל ולא יעבירו אותו לכל גורם אחר), ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, ואלא במקרים המפורטים להלן:

 

בעת שתרכוש שירותים משותפי-מסחר או ספקי שירות של tech 4 kids   או בפעילויות משותפות ל- tech 4 kids   ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים או ספקי שירות אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.

בכל מקרה ש- tech 4 kids   תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון   לבצע פעולות כאלה במקרים אלה;

אם יתקבל בידי tech 4 kids    צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין tech 4 kids   ;

 

אם tech 4 kids   תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

 

 

משלוח דבר פרסומת

 

tech 4 kids   מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם (בדואר אלקטרוני, במסרונים, בהודעות באמצעות האתר (notifications) וכיו”ב) דבר פרסומת, מידע בדבר שירותיה (ושירותים של חברות הקשורות לה) וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הללו יימסרו לכתובת דוא”ל ו/או למכשיר ממנו הנך מפעיל את האתר, בהתאם לפרטי המשתמש המצויים במכשיר. הפעלת האתר כמוה כהסכמה לקבלת המידע כאמור, אולם בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע פרסומי, בין באמצעות האתר ובין באמצעות משלוח הודעת דוא”ל לכתובת: office@d-world.co.il

 

 

Cookies

 

האתר עשוי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) או  Flash Cookiesאו קובצי מידע אחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהאתר יוצרת לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר ואחרות ישמרו על גבי כרטיס הרשת במכשיר איתו גולש באינטרנט. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת זיהוי תחנת העבודה ממנה נכנס המשתמש לאתר, התכנים בהם צפה, משך הזמן ששהה באתר, מספרי הצפיות בפרטי התוכן, מידע שביקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וגם כדי להתאים דפי האתר לפי העדפות המשתמש כדוגמת הקורסים שביקרת לאחרונה, קורסים דומים שנרכשו ע”י המשתמש. וכל אלו לטובת שיפור חווית הגלישה באתר.

 

המידע ב-Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות ככל שביכולתה ובידיעתה כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שיישלחו אליך Cookies של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

אם המשתמש אינו רוצה לקבל Cookies, יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל המשתמש להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה-Cookies בכל רגע. מוצע שיעשה כן רק אם הוא משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, מומלץ למשתמש לא למחוק אותן אלא אם כן הוא משוכנע שרשם תחילה ובמקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר.

 

 

 

שירותים של צדדים שלישיים

 

יתכן שחלק מהשירותים באתר, מנוהלים על-ידי שותפים מסחריים של החברה. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש של המשתמש בשירותים אלה יתכן ויתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביו מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ למשתמש לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

 

 

 

פרסומות של צדדים שלישיים

 

ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies, “משואות רשת” (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies, במשואות הרשת ובקבצים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של החברה. אם המשתמש רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באתר, יוכל לעשות כן באתרי האינטרנט שלהן.

 

 

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 

יתכן והחברה תאסוף ותנתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר, היקף ואופי התכנים הנצפים וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת החברה בטכנולוגיות שונות המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך, לדוגמה, לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

 

 

אבטחת מידע

 

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 

 

 

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליו בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש. אם בתוך 30 יום לא יקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, יהיה זכאי המשתמש לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

 

 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

 

כל הזכויות שמורות העולם הדיגיטלי הדרכה טכנולוגית